040 550 7424


Lämpökaivo

Lämpökaivo

Normilämpökaivo on rakennettu tarkkojen laatuvaatimusten mukaan. Sen saat vain Poratek-urakoitsijalta.

Lämpökaivon kriteerit

1. Mikä on normilämpökaivo

 • normilämpökaivolla määritetään minimitaso/-määreet, joilla kaivo tehdään.

2. Normilämpökaivon sijoitus

 • sijoitetaan rakennuksen ulkopuolelle siten, että myöhempi huolto on mahdollinen

3. Normilämpökaivon mitoitus

 • mitoitusvastuu on yksiselitteisesti lämpöpumpun toimittajalla
 • mitoituksessa on huomioitava paikalliset olosuhteet; pohjavesiolosuhteet ja maakerrokset
 • mitoituksessa on huomioitava kokonaissyvyys ja aktiivisyvyys itse osa, jossa kerääjäputket ovat vedessä
 • aktiivireiän syvyys ylitetään aina vähintään 10 metrillä ja ylipitkä maaosuus huomioidaan aina

4. Normilämpökaivon halkaisija

 • Normilämpökaivo on halkaisijaltaan vähintään 130 mm

5. Normilämpökaivon suojaputki

 • suojaputkea käytetään estämään maavesien ja irtoaineksen pääsy kaivoon,
 • upotus kiinteään kallioon 1-6 m

5.1. Muovinen suojaputki

 • muovista suojaputkea käytetään, jos maata on enintään 3 m
 • seinämävahvuuden on oltava vähintään 6,2 mm, jolloin ulkoisen rasituksen kesto on riittävä
 • materiaalina on polyeteeni

5.2. Muovisen suojaputken tiivistys / vaihtoehtoiset menetelmät

 • tiivistys tehdään joko betonoimalla, kiristämällä kallioon tai laajenevilla tiivistysaineilla

5.3. Teräksinen suojaputki

 • käytetään aina, jos maakerros on yli 3 m, maakerroksen ja mahdollisesti rikkonaisen pintakallion putkitukseen
 • teräsputken luokitusvaatimus on vähintään Fe 37, seinämävahvuus vähintään 4,5 mm

5.4. Teräksisen suojaputken tiivistys / vaihtoehtoiset menetelmät

 • tiivistys tehdään joko betonoimalla, manklaamalla, kiristämällä kallioon tai laajenevilla tiivistysaineilla 5.5. Lämpökaivon vesieristäminen

5.5. Lämpökaivon vesieristäminen

 • lämpökaivo vesieristetään vähintään 6 m ja erillisen veloituksen mukaan pidemmällekin, tarpeen vaatiessa
 • muovisen eristysputken seinämävahvuuden on oltava vähintään 5 mm tai paineluokan on oltava 6 bar

6. Lämmönkeruuputkistot

 • polyeteeniputkea, halkaisija 32 tai 40 mm, luokka vähintään PEM 6,3, kallioperään
 • SFS-standardilla tai vastaavasti tuotettu ja valvottu putki
 • koeponnistettava 1 h / 3 bar nestetäytteisenä ennen asennusta

7. Lämmönkeruuliuos

 • on noudatettava kuljetus- ja liuosmääräyksiä
 • liuoksen on siedettävä -17 astetta jäätymättä
 • liuoksen tulee olla ympäristöhallinnon vaatimusten mukaista

8. Liittimet

 • liittiminä käytetään hyväksyttyjä muoviliittimiä tai sinkkikadon kestäviä messinkiliittimiä

9. Veden käyttö

 • normilämpökaivon vettä ei tule käyttää talousvetenä

10. Useampi kuin yksi reikä

 • jos normilämpökaivossa veden tulo tai ruhje vaikeuttaa porausta, suositellaan tehtäväksi kaksi reikää, jotta saavutetaan aktiivireiän kokonaissyvyys.
 • reikien välisen etäisyyden tulee olla vähintään 15 m, jollei kysymyksessä ole vinoreikä

11. Vinoreikä

 • vinoreikien keskinäinen asteitus on 25-30 astetta silloin, kun poraus aloitetaan samasta paikasta
 • jos kaivot ovat etäämpänä toisistaan, voi asteitus olla pienempi

12. Porareiän täyttyminen

 • mikäli lämpökaivo ei täyty vedellä, se täytetään.

13. Porauskaluston vaatimukset

 • porauskaluston on oltava tarkoitukseen soveltuva
 • kompressorin on oltava tyyppihyväksytty ja painelaitemääräysten mukainen
 • on käytettävä ympäristöystävällisiä ja myrkyttömiä ilmatyökaluöljyjä
 • porauskaluston ja paineilmaletkujen on kestettävä kompressorin maksimaalinen työpaine

14. Dokumentointi ja arkistointi

 • lämpökaivon tekijän tulee arkistoida lämpökaivo seuraavin tiedoin:
 • porauspaikan osoite
 • kaivon/kaivojen syvyys
 • vinoreikä ja sen suuntaus (mikäli porattu vinoon)
 • lämmönkeruuliuoksen merkki ja pakkaskesto
 • koeponnistusraportti kuittauksineen
 • valmistumispäivä
 • yrityksen ja kaivontekijän kuittaus
 • jokaiselle normilämpökaivoasiakkaalle lähetetään yhtenäinen raportti, joka myös sisältää em. tiedot
 • kohteiden ja reikien määrän osalta normilämpökaivot arkistoidaan myös Poratekin toimistoon

15. Takuu

 • Normilämpökaivoille annetaan 5 vuoden materiaali- ja toimintatakuu. Takuu ei koske normilämpökaivon mitoitusta.